FyzikaMgr. Kapusník:

Milí žiaci, do konca školského roka som PN. K učivu "Výkon" máte na tomto linku http://kapo.topindex.sk/id64/vykon.html spracované poznámky. Z učiva "Pohybová a polohová energia" a "Vzájomná premena premena polohovej a pohybovej energie. Zákon zachovania mechanickej energie" si, prosím, spracujte z učebnice do zošita stručné poznámky. Následne si, prosím, zopakujte učivo 8. ročníka z nasledujúcej stránky: http://kapo.topindex.sk/id9/fyzika-8-rocnik.html.


Úlohy na týždeň od 18.5.2020 do 22.5.2020
Výpočet veľkosti práce, príklad ~ Postup riešenia (príkladu z týždňa od 11.5.2020 do 15.5.202)
Úlohy na týždeň od 11.5.2020 do 15.5.2020
Výpočet veľkosti dráhy rovnomerného pohybu, príklad ~ Postup riešenia (príkladu z týždňa od 4.5.2020 do 7.5.202)
Úlohy na týždeň od 4.5.2020 do 7.5.2020
Výpočet veľkosti rýchlosti pohybu, príklady ~ Postup riešenia (úloh z týždňa od 27.4.2020 do 30.4.202)
Premeny jednotiek rýchlosti, príklady ~ Riešenie (z týždňa od 27.4.2020 do 30.4.202)
Úlohy na týždeň od 27.4.2020 do 30.4.2020
Test: Rovnomerný a nerovnomerný pohyb ~ správne odpovede (z týždňa od 20.4.2020 do 24.4.2020)
Úlohy na týždeň od 20.4.2020 do 24.4.2020
Test: Trajektória a dráha ~ správne odpovede (z týždňa od 15.4.2020 do 17.4.2020)
Úlohy na týždeň od 15.4.2020 do 17.4.2020
Úlohy na týždeň od 6.4.2020 do 8.4.2020
Výpočet veľkosti hydrostatického tlaku, hĺbky a hustoty kvapaliny, príklady ~ Postup riešenia (úloh z týždňa od 30.3.2020 do 3.4.2020)
Výpočet veľkosti hydrostatického tlaku, hĺbky a hustoty kvapaliny, príklady ~ Pomôcka pre výpočet (úloh z týždňa od 30.3.2020 do 3.4.2020)
Úlohy na týždeň od 30.3.2020 do 3.4.2020
Výpočet veľkosti vztlakovej sily, hustoty kvapaliny a objemu ponorenej časti telesa, príklady ~ Postup riešenia (úloh z týždňa od 23.3.2020 do 27.3.2020)
Výpočet veľkosti vztlakovej sily, hustoty kvapaliny a objemu ponorenej časti telesa, príklady ~ Pomôcka pre výpočet (úloh z týždňa od 23.3.2020 do 27.3.2020)
Úlohy na týždeň od 23.3.2020 do 27.3.2020
Výpočet veľkosti tlaku, tlakovej sily a obsahu plochy, príklady ~ Postup riešenia (úloh z týždňa od 16.3.2020 do 20.3.2020)
Výpočet veľkosti tlaku, tlakovej sily a obsahu plochy ~ Pomôcka pre výpočet (úloh z týždňa od 16.3.2020 do 20.3.2020)
Úlohy na týždeň od 16.3.2020 do 20.3.2020
Dlhodobá úloha! Vytvorte prezentáciu na ľubovoľnú tému z fyziky z učiva, ktoré ste už prebrali, budete preberať (pozrite učebnicu) alebo z ľubovoľnej fyzikálnej témy, ktorá Vás zaujala. Prezentáciu pošlite, prosím,  na adresu kapotest@gmail.com.
Pri tvorbe prezentácie použite tieto zásady: Ako na prezentácie, zásady tvorby prezentácií.

Zaujímavé fyzikálne videá:
Hustota - Zavedenie pojmu hustota (1/5) ~ Zavedenie pojmu hustota pomocou hmotnosti a objemu cez zaujímavé experimenty
Hustota - Experimenty (2/5) ~ Ukážky rôznych fyzikálnych experimentov pomocou, ktorých si môžu žiaci upevniť pojem hustota
Hustota - Plávanie telies (3/5) ~ Experimenty, ktorými ukážeme správanie sa telies v kvapaline
Hustota - Kvapaliny (4/5) ~ Hustota kvapalín vysvetlená na experimente "fyzikálny kokteil", ktorý si môžete urobiť aj doma
Hustota - Výroba fyzikálnej hračky - Kartezián (5/5) ~ Ako odmena za pochopenie plávania telies si môžu žiaci doma zostrojiť hračku, na ktorú budú potrebovať len veci, ktoré nájdu doma
Ťažisko - Zavedenie pojmu tažisko (1/4) ~ Pomocou rôznych experimentov si vysvetlíme pojem ťažisko a ukážeme si kde je treba teleso podoprieť, aby ostalo v rovnováhe
Ťažisko - Experimenty s vlastným telom (2/4) ~ Experimenty, ktoré si môže vyskúšať každy sám a zistiť ako sa mení ťažisko tela
Ťažisko - Stabilita telies (3/4) ~ Experimenty, na ktorých si vysvetlíme aký je rozdiel medzi stabilným a labilným telesom
Ťažisko - Výroba fyzikálnej hracky - Nosonosič (4/4) ~ Zaujímavá fyzikálna hračka, ktorú si žiaci môžu vyrobiť a zopakovať si vedomosti o ťažisku
Elektrina - Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom (1/3) ~ Ørstedov pokus, na ktorom vysvetľujeme magnetické pole v okolí vodiča s prúdom
Elektrina - Cievka (2/3) ~ Predstavenie cievky a vysvetlenie jej správania sa v obvode. Vo videu sa dozviete o jednom jednoduchom pravidle
Elektrina - Elektromagnet (3/3) ~ Ukážka cievky s jadrom z mäkkej ocele a jeho prednosti oproti stálemu magnetu

Hustota látok
Kúzelná fyzika na cestách v ILUSII - Intro
Kúzelná fyzika v ILUSII - Gravitačné zrýchlenie
Jednoduché fyzikálne pokusy, PaedDr. Klára VELMOVSKÁ, PhD., Univerzita Komenského